Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling, Dir. 1990:3
Departement: Miljö- och Energidepartementet
Beslut: 1990-02-01
Dir 1990:3 Beslut vid regeringssammanträde 1990-02-01. Chefen för miljö- och energidepartementet, statsrådet Dahl, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en nationalkommitté tillkallas för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling. Bakgrund Den svenska regeringen föreslog år 1987 att en FN-konferens skulle anordnas år 1992 som en uppföljning till FN-konferensen i Stockholm år 1972 om den mänskliga miljön. FN:s generalförsamling beslutade i december år 1989 att till år 1992 inkalla en konferens benämnd FN:s konferens om miljö och utveckling. Världskommissionen för miljö och utveckling avgav år 1988 sin rapport Vår gemensamma framtid. Mot bakgrund av den allt allvarligare globala miljösituationen, erinras i rapporten om sambandet mellan på ena sidan fattigdomen i världen och på andra sidan miljö- och naturresursproblemen. Endast om miljöfrågorna till fullo integreras i alla samhällssektorer kan en varaktigt hållbar utveckling nås. Konferensen skall mot bakgrund av bl.a. Världskommissionens rekommendationer behandla en rad miljöfrågor i ett brett utvecklingsperspektiv. En nyckelfråga för konferensen blir att ta ställning till förslag till ökad resurs- och tekniköverföring till u-länderna i syfte att underlätta för dessa länder att uppnå en varaktigt hållbar utveckling. Konferensen avses äga rum i Brasilien i maj/juni år 1992. Tiden för förberedelser kan mot bakgrund av det omfattande ämnesområdet betecknas som kort. Ett intensivt internationellt förhandlingsarbete förestår därför. Bl.a. kommer en av FN beslutad förberedelsekommitté att mötas fem gånger. Ett sekretariat förläggs till Genève, med filialer i Nairob i och New York. Organisation av det svenska förberedelsearbetet Den svenska regeringen kommer att spela en aktiv och pådrivande roll i förberedelsearbetet. Detta innebär bl.a. att ett nationellt förberedelsearbete bör ges en fast organisation och anvisas särskilda resurser. En svensk nationalkommitté bör inrättas i syfte att informera om konferensen och dess förberedelseprocess samt bidra till utformandet av de svenska ställningstagandena. I förberedelseprocessen ingår bl.a. en regional konferens om uppföljning av Världskommissionens rapport, som den norska regeringen inbjudit till i Bergen i maj år 1990. Chefen för miljö- och energidepartementet bör vara ordförande för kommittén. Mot bakgrund av den betydelse 1992 års konferens väntas få bör nationalkommittén vara parlamentariskt sammansatt och ha en bred förankring i det svenska samhället. Det sakmässiga förberedelsearbetet blir omfattande och kommer att beröra stora delar av regeringskansliet. Som ett led i detta arbete kommer en interdepartemental arbetsgrupp att bildas och ledas av utrikesdepartementets miljöambassadör. Gruppens huvuduppgift bör vara att samordna förberedelsearbetet och förbereda ställningstaganden till förslag om svenska positioner i sakfrågor. I kommittén bör ingå företrädare för statsrådsberedningen och berörda departement. Ett särskilt sekretariat bör inrättas för att biträda nationalkommittén och den interdepartementala arbetsgruppen. Sekretariatet bör ha en generalsekreterare som chef. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för miljö- och energidepartementet som ett led i det svenska förberedelsearbetet inför FN:s konferens om miljö och utveckling att tillkalla en nationalkommitté med chefen för miljö- och energidepartementet som ordförande att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt nationalkommittén och den interdepartementala arbetsgruppen. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. (Miljö- och energidepartementet)