Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Utredning av SIPRI:s framtida finansiering, Dir. 1990:17
Departement: utrikesdepartementet
Beslut: 1990-04-19
Dir. 1990:17 Beslut vid regeringssammanträde 1990-04-19 Statsrådet Hjelm-Wallén anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att pröva SIPRI:s finansiella och administrativa villkor. Bakgrund Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) har under snart 25 års verksamhet bedrivit en enligt skilda bedömare och avnämare högklassig forskning. Som ett oberoende och internationellt institut inom freds- och konfliktforskning har SIPRI varit av stor vikt för den internationella debatten om säkerhetspolitik och nedrustningsproblem. Sedan SIPRI grundades år 1966 (prop. 1966:76, SU88, rskr. 203) har många förhållanden av relevans för SIPRI:s verksamhet förändrats, ofta på ett genomgripande sätt. Detta är fallet vad gäller svensk arbetsrättslig och annan lagstiftning, kostnaderna för de forsknings- och andra tjänster SIPRI upphandlar, den internationella miljö institutet verkar i, samt de önskemål och synpunkter som framförs rörande SIPRI:s forskning. Sådana förändringar har tidigare belysts i skilda sammanhang: i SIPRI:s anslagsframställningar, i debatten i riksdagen, i betänkanden (UU 1977/78:11), i utredningsväsendet (Ds UD 1979:1) samt i proposition 1979/80:106 om SIPRI:s organisation och verksamhetsformer. Därutöver har SIPRI:s verksamhetsområde ökat i volym och komplexitet under 1980-talet. Vidare har de besparingskrav som ställts på statsbudgeten begränsat möjligheterna att möta SIPRI:s resurskrav, så som de formulerats av dess styrelse. Mot denna bakgrund finner jag det angeläget att förutsättningslöst pröva SIPRI:s finansiella och administrativa villkor. Uppdragets omfattning Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas härför. Utredaren bör föreslå sådana förändringar som bedöms lämpade att ge institutet möjligheter att vidmakthålla sin ambitionsnivå och säkerställa en oberoende ställning. Utredaren bör inhämta synpunkter från bl.a. institutets styrelse, ledning, forskarkollegium och personalorganisationer. Utredaren skall beakta direktiven 1984:5 till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning. Utredningsuppdraget skall vara slutfört senast den 31 augusti 1990. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för utrikesdepartementet att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utföra den nämnda utredningen, att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta tredje huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. (Utrikesdepartementet)