Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Ett internationellt institut för att främja ny teknik för en miljöanpassad och varaktigt hållbar ekonomisk utveckling, Dir. 1987:58
Departement: Miljö- och Energidepartementet
Beslut: 1987-12-17
Dir. 1987:58 Beslut vid regeringssammanträde 1987-12-17 Chefen för miljö-och energidepartementet, statsrådet Dahl, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att utreda inriktningen, omfattningen och organisationen av ett internationellt institut för utveckling av miljövänlig teknik. Institutet skall arbeta för att främja forskning och utveckling och internationell förmedling av kunskap om teknik för en miljöanpassad och varaktigt hållbar ekonomisk utveckling. Förslag om att inrätta ett nytt institut Jag kommer att i annat sammanhang föreslå regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om att inrätta ett internationellt institut för att främja ny teknik för en miljöanpassad och varaktigt hållbar ekonomisk utveckling. Ett sådant institut skall ha sitt säte i Stockholm och skall under ett inledningsskede i huvudsak finansieras med svenska statsmedel. En budgetram om 25 milj. kr. per år under de fem första åren kommer att anvisas för institutets verksamhet från och med budgetåret 1988/89. Institutets huvudsakliga arbetsuppgifter skall vara att främja forskning och utveckling av teknik för en miljöanpassad och varaktigt hållbar ekonomisk utveckling och att bidra till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika länder om sådan teknik. Institutet skall ha en internationell verksamhetsbas och vara ett centrum för kunskap om miljövänlig och resurssnål teknik. Det bör också utveckla former för en aktiv internationell förmedling av information om sådan teknik till potentiella nyttjare. För detta ändamål kan bl.a. vetenskapliga seminarier vara lämpliga. Uppdraget Det är angeläget att det planerade institutets verksamhet kan påbörjas så snart som möjligt efter det att riksdagen fattat beslut om det. För att göra detta möjligt bör ett förslag till organisation m.m. av institutet utarbetas så snart som möjligt. Jag föreslår därför att en särskild utredare tillkallas. Utredaren bör närmare beskriva verksamhetens inriktning vid ett internationellt institut inom ovan angiven resursram och med de nämnda uppgifterna samt ange de beröringspunkter som kan finnas med andra liknande verksamheter i Sverige och utomlands. Utredaren bör klarlägga och föreslå lämplig avgränsning av verksamheten i förhållande till liknande institut eller fonder i Sverige och utomlands. Utredaren bör vidare föreslå juridisk form för institutet samt utforma förslag beträffande de föreskrifter som statsmakterna kan behöva utfärda. Utredaren bör lämna ett särskilt förslag om institutets ledning samt om verksamhetens inriktning under uppbyggnadsskedet. Utredaren bör vidare lämna förslag om institutets närmare organisation, kompetensprofil och dimensionering. Utredaren bör informera om och inhämta synpunkter på verksamheten vid det planerade institutet hos berörda intressenter inom och utom Sverige. Utredaren bör informera berörda huvudorganisationer med vilka staten brukar träffa avtal om löner och andra anställningsvillkor samt ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Institutet bör förankras internationellt. Utredaren bör därför ta kontakt med företrädare för liknande verksamheter i andra länder samt med företrädare för statliga och privata organisationer inom områdena miljö, handel, finansväsende, teknik och vetenskap i syfte att skapa lämpliga samarbetsformer. Ett samarbete bör också eftersträvas med industri och näringsliv. Det är angeläget att undersöka och ta till vara intresset för samverkan både finansiellt och på annat sätt. Uppdraget bör redovisas senast den 1 maj 1988. Statskontoret bör få anlitas i utredningsarbetet. För utredaren bör gälla regeringens direktiv (Dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för miljö-och energidepartementet att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utreda inriktning, omfattning och organisation av ett internationellt institut för att främja ny teknik för en miljöanpassad och varaktigt hållbar ekonomisk utveckling, att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta fjortonde huvudtitelns utredningsanslag. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. (Miljö- och energidepartementet)