Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till förmynderskapsutredningen (Ju 1984:07), Dir. 1987:50
Departement: Justitiedepartementet
Beslut: 1987-11-26
Dir 1987:50 Beslut vid regeringssammanträde 1987-11-26 Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Leijon, anför. Mitt förslag Utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt läggs ned. De delar av den utredningens uppdrag som inte har slutförts (vissa frågor om adoption m.m.) förs över till förmynderskapsutredningen (Ju 1984:07). Utredningen om barnens rätt Utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt tillkallades år 1977 för att utreda frågan om en förstärkning av barns rättsliga ställning. I tilläggsdirektiv den 6 maj 1982 (dir. 1982:25) fick utredningen i uppdrag att utreda även vissa frågor om adoption. En sådan fråga var om man borde avskaffa den nuvarande bestämmelsen i 4 kap. 5 § första stycket föräldrabalken att den som är under 16 år får adopteras utan eget samtycke i fall det kan antas skada honom eller henne att bli tillfrågad. En annan fråga var om socialnämnden borde ha möjlighet att ge ekonomiskt stöd till fosterföräldrar även efter det att de har adopterat ett fosterbarn. Ytterligare en fråga gällde sådana adoptioner av utländska barn som av olika skäl inte fullföljs. Det ansågs vidare lämpligt att utredningen övervägde frågan om Sverige skulle tillträda 1965 års Haagkonvention om behörig myndighet, tillämplig lag och erkännande av beslut rörande adoption. Slutligen borde utredningen diskutera om det, bl.a. från systematisk synpunkt, fanns anledning att i ett större sammanhang se över adoptionsbestämmelserna i 4 kap. föräldrabalken, däribland frågan om de åldersgränser som nu gäller är lämpliga. Utredningen skulle dessutom vara oförhindrad att ta upp också andra frågor om adoption. Utredningen skulle vidare följa Förenta Nationernas arbete rörande internationella adoptioner. Utredningen fick också i uppdrag att undersöka om det behövs lagändringar för att stärka den rättsliga ställningen för barn som utan att adopteras kommer till Sverige och saknar familjerättslig anknytning här. Till utredningen har överlämnats en skrivelse den 1 februari 1982 från statens invandrarverk till arbetsmarknadsdepartementet rörande den ändring i 4 kap. 6 § föräldrabalken som trädde i kraft den 1 juli 1981. Till utredningen har även överlämnats motion 1985/86:L237 jämte lagutskottets yttrande i betänkandet 1985/86:28 i den del det avser motionen. I motionen behandlas frågan om samtycke till adoption från förälder som inte har del i vårdnaden av barnet. Överförande av uppdraget att utreda vissa adoptionsfrågor m.m. Utredningen om barnens rätt lade i januari 1987 fram sitt tredje delbetänkande (SOU 1987:7) Om barn i vårdnadstvister - talerätt för barn m.m. De ledamöter, sakkunniga och experter som deltagit i utredningens arbete har numera liksom sekreterarna entledigats från sina uppdrag i kommittén. Sedan utredningen om barnens rätt nu avgett nämnda betänkande kvarstår av dess uppdrag endast de frågor som tagits upp i tilläggsdirektiven den 6 maj 1982 (dir. 1982:25) och som jag just har redogjort för. En del av dessa har en viss anknytning till förmynderskapsutredningens nuvarande uppdrag att se över lagstiftningen om förmynderskap och godmanskap. Förmynderskapsutredningen har i december 1986 lagt fram delbetänkandet (SOU 1986:50) God man och förvaltare och har därefter fortsatt sitt arbete med att se över bl.a. förvaltnings- och handläggningsbestämmelserna i föräldrabalken, liksom en del internationellt privaträttsliga frågor. Utredningen är enligt vad jag har inhämtat beredd att ta sig an även frågorna om adoption m.m. Detta utredningsuppdrag bör därför överlämnas till förmynderskapsutredningen. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen befriar utredningen om barnens rätt från sitt uppdrag samt för över de delar av den utredningens uppdrag som inte har slutförts (vissa frågor om adoption m.m.) till förmynderskapsutredningen. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan (Justitiedepartementet)