Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Finansieringen av fondbyrån vid kammarkollegiet, m.m., Dir. 1987:5
Departement: Civildepartementet
Beslut: 1987-02-05
Dir 1987:5 Beslut vid regeringsammanträde 1987-02-05 Chefen för civildepartementet, statsrådet Holmberg, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att utreda frågan om finansieringen av kammarkollegiets fondbyrå, m.m. Bakgrund Enligt sin instruktion (1986:600) skall kammarkollegiet bl.a. förvalta statliga lån och aktier samt fondmedel. Inom kollegiet handhas denna uppgift av fondbyrån. Jag anför i årets budgetproposition (prop. 1986/87:100 bil. 15 s. 33) i fråga om kollegiet bl.a. följande: I avvaktan på att fondöversynsutredningens betänkande (SOU 1985:60) Statens förvaltningsfond skall slutbehandlas och kammarkollegiets särskilda rapport, med anledning av att kollegiet ingår i försöken med treåriga budgetramar, avlämnas föreslår jag att fondbyråns kostnader täcks genom avgifter. Fondbyrån skall avgiftsfinansieras fr.o.m. nästa budgetår. Jag anser därför att det nu är angeläget att närmare utreda vissa frågor som hänger samman med en sådan avgiftsfinansiering. Uppdraget För uppdraget bör en särskild utredare tillkallas. Utredaren bör föreslå hur avgiftsfinansieringen av fondbyrån skall genomföras fr.o.m. den 1 juli 1987. Utgångspunkten skall vara att avgifterna skall täcka fondbyråns kostnader och anpassas till jämförbara tjänster på marknaden. Vidare bör utredaren överväga om samtliga fonder skall omfattas eller om vissa fonder bör undantas. I sådana fall bör skälen härför redovisas. Utredaren bör även lägga fram förslag om hur en avgiftsfinansiering av fondbyrån kan genomföras utan att en stat fastställs för verksamheten. Vidare bör utredaren redovisa konsekvenserna av ett sådant förslag och analysera övriga frågor som hänger samman med det. I detta sammanhang bör utredaren beakta de frågeställningar som behandlas i fondöversynsutredningens betänkande. Förslaget bör vara så utformat att det i tillämpliga delar kan användas även inom andra delar av statsförvaltningen. För de fonder som fondbyrån förvaltar gäller idag delvis olika regler för placeringen. Skillnaderna i möjlighet att investera fondmedel -- och därmed olikheter i fondernas avkastning och kapitaltillväxt -- försvårar en rationell hantering och förvaltning. Härtill kommer att reglerna inte anpassats till den snabba utvecklingen på marknaden under senare år. I utredarens uppdrag ingår därför att föreslå enhetliga placeringsregler. Hur utredningen bör bedrivas Uppdraget skall genomföras i enlighet med regeringens särskilda direktiv den 11 september 1986 för kammarkollegiets anslagsframställning för perioden 1988/89--1990/91. Utredaren bör samarbeta med kammarkollegiet. Samråd bör ske med bankinspektionen, riksrevisionsverket, statskontoret och större fondintressenter. Utredaren skall beakta kommittédirektiven (dir. 1984:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning. Utredarens förslag bör redovisas samtidigt med kammarkollegiets avrapportering av försöken med treåriga budgetramar eller senast den 30 april 1987. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för civildepartementet att tillkalla en särskild utredare -- som omfattas av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utreda frågan om finansieringen av kammarkollegiets fondbyrå, att besluta om biträde till utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta trettonde huvudtitelns utredningsanslag. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Civildepartementet)