Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Detaljorganisation m.m. för ett nytt plan- och bostadsverk, Dir. 1987:47
Departement: Bostadsdepartementet
Beslut: 1987-11-12
Dir. 1987:47 Beslut vid regeringssammanträde 1987-11-12 Statsrådet Göransson anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att utforma detaljorganisation, tillsätta vissa tjänster m.m. för ett nytt plan- och bostadsverk. Bakgrund Riksdagen har, efter förslag i prop. 1986/87:48 om bostadspolitiken, beslutat (BoU 7, rskr. 93) att bostadsstyrelsen och statens planverk skall läggas samman till en myndighet. En organisationskommitté (Bo 1987:01) har haft i uppdrag (dir 1987:18) att lämna förslag om den huvudusakliga inriktningen och organisationen av verksamheten vid den nya myndigheten. Kommittén redovisade den 25 september 1987 sitt arbete i betänkandet (SOU 1987:48) Ett nytt plan- och bostadsverk. Resultatet av organisationskommitténs arbete och regeringens bedömning därav skall enligt riksdagsbeslutet underställas riksdagen innan det nya verkets närmare inriktning och organisation slutligen läggs fast. Därför har regeringen nyligen avlämnat prop. 1987/88:37 om ett nytt plan- och bostadsverk. Där föreslås att den nya myndigheten inrättas fr.o.m. den 1 juli 1988. Av propositionen framgår det också att regeringen avser att tillkalla en särskild utredare för arbetet med urformning av detaljorganisation, tillsättning av vissa tjänster m.m. avseende det nya verket. En utredare för dessa uppgifter bör nu tillkallas. Utredarens uppgifter Det nya verket föreslås börja sin verksamhet den 1 juli 1988, dvs. om drygt ett halvt år. Det arbete som nu har genomförts och som redovisas i prop. 1987/88:37 är begränsat till den huvudsakliga inriktningen av verksamheten samt organisationens utformning när det gäller indelning i huvudenheter och ungefärligt behov av tjänster för enheternas uppgifter, dvs. frågor som beslutas av riksdagen resp. regeringen. En rad frågor som är av den art att de normalt avgörs på myndighetsnivån återstår alltså att lösa för att det nya verket skall kunna fungera redan från starten. Det gäller främst utformningen av den närmare verksorganisationen under avdelningsnivån, fördelningen av personalresurserna på olika arbetsuppgifter samt tillsättning av tjänster. Härtill kommer t.ex. sådana frågor som hur ekonomiadministrationen skall ordnas, något som bör lösas innan den nya myndigheten börjar sin verksamhet. Den särskilde utredaren bör svara för arbetet med de frågor som nu har angetts. Föreskrifter om den handläggningsordning m.m. som bör gälla för arbetet bör meddelas av regeringen i en särskild förordning. Då arbetet har slutförts, vilket förutsätts ske före den 1 juli 1988, skall utredaren anmäla detta till chefen för bostadsdepartementet. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för bostadsdepartementet att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att utforma detaljorganisation och tillsätta vissa tjänster m.m. för ett nytt plan- och bostadsverk att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta elfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Bostadsdepartementet)