Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd, Dir. 1987:26
Departement: Försvarsdepartementet
Beslut: 1987-05-21
Dir 1987:26 Beslut vid regeringssammanträde 1987-05-21. Statsrådet Hulterström anför. Mitt förslag Jag föreslår att utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd får i uppdrag att utreda frågor om sekretessgranskning av landskapsinformation m.m. Sekretessgranskning av kartor, flygbilder m.m. -- nuvarande ordning Bestämmelser om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor, flygbilder och andra fotografiska bilder finns i lagen (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor (kartspridningslagen) och lagen (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder (bildspridningslagen). Kartspridningslagen förbjuder försäljning och annan spridning samt utförsel ur riket av vissa kartor utan föregående godkännande av statens lantmäteriverk eller sjöfartsverket. De kartor som det är fråga om är kartor över svenskt område i större skala än 1:500 000, vilka har framställts av någon annan än lantmäteriverket eller sjöfartsverket och vilka återger förhållanden som har tillkommit efter år 1900. Bildspridningslagen förbjuder försäljning och annan spridning samt utförsel ur riket av vissa bilder utan tillstånd av överbefälhavaren. De bilder som omfattas av lagen är flygbilder över svenskt område samt fotografiska bilder av försvarsmaktens stridskrafter eller befästningsanläggningar som hör till försvarsväsendet och fotografiska bilder av kraftverksanläggningar, fabriker, varv, förråd och andra liknande anläggningar i fråga om detaljer som kan vara av betydelse för rikets försvar. I kartsekretessförordningen (1975:372) meddelas närmare bestämmelser om vilka typer av föremål som inte får återges med kartor och flygbilder. Kartsekretessutredningen Under senare tid har användningen av satelliter och den tekniska utvecklingen inom fjärranalysens område ändrat förutsättningarna för sekretessgranskningen. Regeringen bemyndigade därför chefen för bostadsdepartementet att tillkalla en särskild utredare som fick i uppdrag att se över reglerna för sekretessgranskning av kartor m.m. (Dir. 1981:57). Utgångspunkten för arbetet skulle vara att undersöka i vilken mån reglerna kunde förenklas utan att grundläggande försvarspolitiska krav eftersattes. Särskild vikt skulle läggas vid att åstadkomma kostnadsbesparingar såväl hos de granskande myndigheterna som hos dem som framställer det som skall granskas. Utredningen arbetade under namnet kartsekretessutredningen. Kartsekretessutredningens förslag I juni 1983 överlämnade utredningen betänkandet (Ds Bo 1983:1) Kart- och flygbildssekretess m. m. Enligt utredningen föranleder den tekniska utvecklingen inom fjärranalysens område endast smärre ändringar i de bestämmelser som reglerar sekretessgranskningen. Däremot finner utredningen att granskningsförfarandet kan förenklas i vissa fall utan att grundläggande försvarspolitiska krav eftersätts. Utredningen föreslår därför att de som framställer kartor och bilder själva under straffansvar får se till att alstren inte innehåller hemliga uppgifter. I syfte att förbättra möjligheterna för en producent att utföra denna självgranskning föreslår utredningen att det så långt som möjligt skall fastställas vilka olika typer av uppgifter som inte får spridas. Som hjälpmedel i granskningsarbetet har granskningsmyndigheterna en hemlig förteckning över sekretessobjekt i riket. Utredningen föreslår att även andra statliga och kommunala myndigheter som ofta framställer kartor och flygbilder på motsvarande sätt skall få möjlighet att använda uppgifter om sekretessobjekt ur den förteckningen. Vid sidan av självgranskningen skall det enligt förslaget vara möjligt för en producent att överlåta sekretessgranskningen till granskningsmyndigheterna. Utredningen föreslår vidare att omfattningen av rätten till självgranskning av flygbilder skall regleras i samband med prövningen av frågan om tillstånd till fotograferingen enligt luftfartskungörelsen. Bestämmelser om sådant tillstånd finns numera i 8 kap. 4 a § luftfartslagen (1986:166). Satellit- och ADB-tekniken skapar nya sekretessproblem Sedan kartsekretessutredningen lade fram sitt betänkande har tekniken ytterligare utvecklats. Det blir allt vanligare att uppgifter om landskap och det som finns i landskapet, t. ex. vägar och broar, lagras och sammanställs digitalt med hjälp av ADB-teknik och att uppgifterna sprids med hjälp av denna teknik. Med hänsyn härtill anser jag för övrigt att det i dessa sammanhang är bättre att använda begreppet "landskapsinformation" än begreppen "karta" och "bild". Bilder över Sverige och andra länder tas dessutom numera regelbundet från fjärranalyssatelliter. Bilderna innehåller ofta detaljerad information. Mottagningsstationer inom och utom landet tar emot sådan information och distribuerar den vidare till olika användare. Verksamheten grundar sig bl.a. på samarbete inom den europeiska rymdorganisationen ESA. Sverige har internationellt hävdat att data från fjärranalyssatelliter skall vara tillgängliga för alla länder. Möjligheterna att upprätthålla sekretess beträffande sådan information torde i praktiken vara begränsade eller obefintliga. Samtidigt ställs det tämligen långtgående sekretesskrav på information som har samma innehåll men som produceras på ett sätt som gör att den är tillgänglig för sekretessgranskning. Utvidgat uppdrag till utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd Sekretessgranskningen av landskapsinformation som framställs och vidarebefordras med ADB-teknik prövades endast i begränsad omfattning av kartsekretessutredningen. Den berörde inte heller närmare de sekretessfrågor som aktualiseras genom det internationella samarbetet om informationen från fjärranalyssatelliterna. Jag finner därför att det är nödvändigt att frågorna om sekretessgranskning av landskapsinformation övervägs ytterligare. Utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd har i uppdrag att se över lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. Utredningens arbete avser bl.a. sekretessfrågor av det slag som uppkommer när landskapsinformation framställs och sprids. Jag förordar därför -- efter samråd med chefen för bostadsdepartementet -- att denna utredning får i uppdrag att ytterligare utreda frågorna om sekretess i samband med framställning och distribution av landskapsinformation. Utredningen bör därvid -- mot bakgrund av den tekniska utveckling som jag har berört -- redovisa behovet av sekretess, de tekniska möjligheterna att upprätthålla sekretessen, prövningen av sekretessfrågorna, kostnaderna för sekretessgranskningen och hur eventuella merkostnader skall finansieras. Arbetet bör även avse sekretessfrågor rörande sådana bilder som f.n. omfattas av bildspridningslagen men som inte utgör information om landskapet, t.ex. fotografiska bilder av försvarsmaktens stridskrafter. Utredningen bör lägga fram förslag till de författningar som behövs. Arbetets bedrivande Utredningen bör samråda med Data- och offentlighetskommittén (Ju 1984:06) (DOK) och samrådsgruppen (C 1986:G) för sårbarhetsfrågor på ADB-området samt med myndigheter och organisationer som har expertkunskaper på fjärranalysområdet. Arbetet bör vara avslutat senast under 1988. Hemställan Jag hemställer att regeringen utvidgar det uppdrag som tidigare har lämnats till utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd i enlighet med vad jag nu har anfört. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Försvarsdepartementet)